Bộ sưu tập

Thủy lực công trình


 Giải pháp hỗ trợ tiêu năng bằng hệ thống dầm so le trên dốc nước
    Tác giả: ThS. Đoàn Thị Minh Yến - KH KHo : TV-B-205
 Hiệu quả tiêu hao năng lượng dọc đường của giải pháp nhám gia cường trên dốc nước
    Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Nghị - KH KHo : TV-B-159
 Hiệu quả ứng dụng mũi phun 2 tầng cho tràn xả lũ ở Việt Nam
    Tác giả: ThS. Tô Vĩnh Cường - KH KHo : TV-B-208
 Kết quả nghiên cứu giải pháp tiêu năng hạ lưu cho tràn xả lũ hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn
    Tác giả: ThS. Phạm Thị Hồng Chuyên - KH KHo : TV-B-206
 Kết quả nghiên cứu kết cấu khung thép bỏ đá dạng bậc nước gia cố mái đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công
    Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Thưởng - KH KHo : TV-B-201
 Kết quả nghiên cứu kết cấu tấm bê tông gia cố mái đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công
    Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Thưởng - KH KHo : TV-B-200
 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chọn chiều cao đập và chiều dài bậc khi xả lũ thi công qua đập đá đổ đang thi công
    Tác giả: ThS. Phạm Anh Tuấn, ThS. Tô Vĩnh Cường - KH KHo : TV-B-198
 Kết quả thực nghiệm chọn kết cấu dẫn dòng thi công hợp lý cho công trình thủy điện Hạ Sê San 2
    Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Thưởng - KH KHo : TV-B-163
 Kết quả thực nghiệm chọn kết cấu tiêu năng hợp lý cho tuynel xả lũ thi công và cầu Ngàn Trươi
    Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Nghị - KH KHo : TV-B-156
 Kết quả thực nghiệm chọn kết cấu tràn xả lũ hợp lý cho công trình thủy điện Hạ Sê San 2
    Tác giả: ThS. Trần Vũ - KH KHo : TV-B-153
 Kết quả thực nghiệm mô hình xả lũ thi công qua đập xây dở thủy điện Bản Chát
    Tác giả: ThS. Phạm Anh Tuấn - KH KHo : TV-B-164
 Lựa chọn hình thức đoạn chuyển tiếp từ dốc nước xuống bể tiêu năng cho công trình tràn xả lũ EARƠK tỉnh Đắk Lắk
    Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Nghị - KH KHo : TV-B-155