Bộ sưu tập

Sách nước ngoài tham khảo


 Aplied Fluvial Geomorphology for River Engineering and Management
    Tác giả: Colin R. Thorne - KH KHo : TV-NN-103
 Applied River Morphology
    Tác giả: Dave Rosgen - KH KHo : TV-NN-102
 Coastal and estuarine processes
    Tác giả: Peter Nielsen - KH KHo : TV-NN-101
 Coastal Dunes
    Tác giả: Karl F. Nordstrom - KH KHo : TV-NN-104
 Coastal Engineering
    Tác giả: J. William Kamphuis - KH KHo : TV-NN-120
 COASTAL PROCESSES
    Tác giả: Tomoya Shibayama - KH KHo : TV-NN-105
 Coastal sand dunes
    Tác giả: Patrick A. Hesp - KH KHo : TV-NN-119
 Coastal Stabilization
    Tác giả: Richard Silveter - KH KHo : TV-NN-106
 Computational Fluid Dynamics
    Tác giả: Paul D. Bates - KH KHo : TV-NN-107
 DISASTER! DRAUGHTS
    Tác giả: Dennis Brindell Fradin - KH KHo : TV-NN-108
 Dynamics of Coastal Systems
    Tác giả: Job Dronkers - KH KHo : TV-NN-109
 Introduction to Nemerical Methods
    Tác giả: W.L.WOOD - KH KHo : TV-NN-110