Bộ sưu tậpNhan đề: Tiêu chí đánh giá an toàn đập đất
Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Quý
Cơ quan xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .pdf
Mô tả tóm tắt: Tiêu chí đánh giá an toàn đập đất
Từ khoá: Đập đất, an toàn
KH Kho: TV-S-123
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrrce.org.vn
Nơi chứa: Phòng KHTCTB
Môn loại: Sách chuyên khảo

Trở lại