Bộ sưu tậpNhan đề: Tác động của vận hành hồ chứa thượng nguồn và nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của các công trình ven biển bắc Bộ trong mùa kiệt
Tác giả: ThS. NCS. Đào Văn Khương, ThS. Nguyễn Mạnh Linh
Cơ quan xuất bản: Viện KHTLVN
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .pdf
Từ khoá: Tác động của vận hành hồ chứa thượng nguồn và nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của các công trình ven biển bắc Bộ trong mùa ki
KH Kho: TV-B-232
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Tạp chí KHCNTL-Số 35-Tháng 10-2016
Môn loại: Bài báo

Trở lại