Bộ sưu tập



Nhan đề: Xây dựng bản đồ ngập lụt, bản đồ dễ bị tổn thương và bản đồ rủi ro lũ cho lưu vực sông Hương
Tác giả: ThS. Hoàng Đức Vinh, ThS. Trần Hương Cẩm
Cơ quan xuất bản: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .ppt
Từ khoá: Bản đồ ngập lụt, rủi ro lũ, lưu vực sông Hương
KH Kho: TV-B-229
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Thư viện điện tử
Môn loại: Bài báo
File văn bản: Hoi thao KH Tre_Vinh.ppt ;

Trở lại