Bộ sưu tậpNhan đề: Nghiên cứu hiệu quả tiêu hao năng lượng qua tường bên bể tiêu năng tràn thủy điện sông Mã 3
Tác giả: ThS. Tô Vĩnh Cường
Cơ quan xuất bản: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .doc
Từ khoá: Hiệu quả tiêu hao năng lượng, tường bên bể tiêu năng, tràn thủy điện sông Mã 3
KH Kho: TV-B-224
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Thư viện điện tử
Môn loại: Bài báo

Trở lại