Số / Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung / Trích yếu
BÌA ISO 2015

Mẫu bìa ISO báo cáo Phòng Thí nghiệm trọng điểm

BSI 2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

QĐ 530-06-PTNTD 01/9/2017

QĐ 530-06-PTNTD-Chuc nang nhiem vu tt Thien tai

QĐ 530-05 PTNTĐ 01/9/2017

QĐ 530-05 PTNTĐ-Chuc nang nhiem vu tt Thuy luc

QĐ 530-04 PTNTĐ 01/9/2017

QĐ 530-04 PTNTĐ- Chuc nang nhiem vu tt Bien

QĐ 530-03 PTNTĐ 01/9/2017

QĐ 530-03 PTNTĐ-Chuc nang nhiem vu tt Song

QĐ 530-02 PTNTĐ 01/9/2017

QĐ 530-02 PTNTĐ-Chuc nang nhiem vu TCHC

QĐ 530-01 PTNTĐ 01/9/2017

QĐ 530-01 PTNTĐ-Chuc nang nhiem vu KHTCTB

HD01-QT851-02-PTNTD 01/9/2017

Huong dan lap bao cao ket qua nghien cuu tren mo hinh toan

BM02- QT851-02-PTNTD 01/9/2017

So ban giao ket qua

BM01-QT851-02-PTNTD 01/9/2017

Phieu tiep nhan yeu cau

QT851-02-PTNTD 01/9/2017

QT851-02-PTNTD-Nghien cuu mo hinh toan

PL01-QT851-01-PTNTD 01/9/2017

Cac so lieu kiem tra do dac tren mo hinh

BM06-QT851-01-PTNTD 01/9/2017

Danh gia ket qua thi nghiem

BM05-QT851-01-PTNTD 01/9/2017

BB kiem tra noi bo

BM04-QT851-01-PTNTD 01/9/2017

Danh muc cac noi dung thi nghiem

BM03-QT851-01-PTNTD 01/9/2017

BB ban giao ket qua thi nghiem

BM02-QT851-01-PTNTD 01/9/2017

Bao cao ket qua thi nghiem

BM01-QT851-01-PTNTD 01/9/2017

De cuong nghien cuu thi nghiem MHVL

QT 851-01-PTNTD 01/9/2017

QT 851-01-PTNTD-Thi nghiem MHVL-lan 2