Bộ sưu tập

Sách và Tạp chí


 Báo cáo đánh giá tác động: Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công - Tập 1: Mô hình, thiết lập mô hình và mô phỏng
    Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường - KH KHo : TV-S-104
 Báo cáo đánh giá tác động: Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công - Tập 2: Phương pháp và kết quả đánh giá tác động
    Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường - KH KHo : TV-S-105
 Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
    Tác giả: - KH KHo : TV-TLTK-102
 Công trình bảo vệ bờ sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - KH KHo : TV-S-121
 Công trình phòng hộ và tôn tạo bờ biển
    Tác giả: GS.TS. Lương Phương Hậu - KH KHo : TV-S-122
 Công trình thủy công cột nước cao
    Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Nghị - KH KHo : TV-S-124
 Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2006-2010 và định hướng nghiên cứu 2011-2015
    Tác giả: - KH KHo : TV-S-103
 Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng
    Tác giả: - KH KHo : TV-TCKH-101
 Kiểm soát lũ và thoát lũ
    Tác giả: GS. TS. Vũ Tất Uyên - KH KHo : TV-S-102
 Luật phòng, chống thiên tai - Số 33-2013-QH13
    Tác giả: Quốc hội - KH KHo : TV-TLTK-101
 Lý thuyết thí nghiệm Mô hình công trình thủy
    Tác giả: GS. TS. Lương Phương Hậu - KH KHo : TV-S-101
 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001- 2010 - Mã số KC08-02
    Tác giả: - KH KHo : TV-TLTK-100