Bộ sưu tậpNhan đề: Công trình thủy công cột nước cao
Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Nghị
Cộng tác: ThS. Hoàng Nam Bình
Cơ quan xuất bản: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Năm xuất bản: 2017
Loại hình: Sách chuyên khảo
Mô tả vật lý: .pdf
Từ khoá: Công trình thủy công, cột nước cao
KH Kho: TV-S-124
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Phòng KHTCTB
Môn loại: Sách chuyên khảo
File văn bản:   Danh sách file văn bản

Trở lại