Bộ sưu tậpNhan đề: Quản lý lũ tổng hợp, một cách tiếp cận hiện đại và thực tế trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai do lũ lụt trên các lưu vực sông ở Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, TS. Đặng Hoàng Thanh
Cơ quan xuất bản: Viện KHTLVN
Năm xuất bản: 2016
Loại hình: .pdf
Từ khoá: Quản lý lũ tổng hợp, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, lũ lụt
KH Kho: TV-B-230
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Tạp chí KHCNTL-Số 33-Tháng 6-2016
Môn loại: Bài báo

Trở lại