Bộ sưu tậpNhan đề: Đặc trưng hình dạng của dòng phễu sau bậc thụt có góc hất lớn
Tác giả: ThS. Nguyễn Quốc Huy, PGS.TS. Lê Văn Nghị
Cơ quan xuất bản: Viện KHTLVN
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .pdf
Từ khoá: Dòng phễu, bậc thụt có góc hất lớn
KH Kho: TV-B-226
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Tạp chí KHCNTL-Số 34-Tháng 8-2016
Môn loại: Bài báo

Trở lại