Bộ sưu tậpNhan đề: Tính toán tiêu năng dòng mặt sau bậc thụt có mũi hất cong và góc hất lớn
Tác giả: ThS. Nguyễn Quốc Huy, PGS.TS. Lê Văn Nghị
Cơ quan xuất bản: Viện KHTLVN
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .pdf
Từ khoá: Tiêu năng dòng mặt, bậc thụt có mũi hất cong và góc hất lớn
KH Kho: TV-B-225
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nơi chứa: Tạp chí KHCNTL số 34-Tháng 8-2016
Môn loại: Bài báo

Trở lại