Các trung tâm nghiêm cứu

Trung tâm Nghiên cứu Động lực cửa sông ven biển và Hải đảo

Trung tâm Nghiên cứu Động lực cửa sông ven biển và Hải đảo

Vấn đề nghiên cứu:
- Chế độ động lực học cửa sông, ven biển.
- Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý sóng, triều và dòng chảy
- Khảo sát, tư vấn, thẩm định, nghiên cứu chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực cửa sông ven biển, hải đảo và sử dụng năng 
lượng biển. 
- Phòng thí nghiệm chuyên ngành. 

XEM Chi tiết
Trung tâm Nghiên cứu Động lực sông

Trung tâm Nghiên cứu Động lực sông

Vấn đề nghiên cứu:
- Thủy văn và thủy lực sông.
- Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý sông ngòi.
- Chỉnh trị sông phục vụ đa mục tiêu
- Phòng thí nghiệm chuyên ngành. 

XEM Chi tiết
Trung tâm Nghiên cứu Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai

Trung tâm Nghiên cứu Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai

Vấn đề nghiên cứu:
- Nhận dạng lũ, dự báo dòng chảy, ô nhiễm
 trên các lưu vực sông.
- Phân vùng khả năng xuất hiện các loại thiên tai,
 quản lý rủi ro, thiên tai.

XEM Chi tiết
Trung tâm Nghiên cứu Thủy lực

Trung tâm Nghiên cứu Thủy lực

Vấn đề nghiên cứu:
- Đặc trưng thủy động lực học dòng chảy
 qua các công trình thủy; 
- Tiêu năng, phòng xói lở bồi lắng lòng
 dẫn hạ lưu công trình đầu mối 
- Thiết bị điều khiển dòng chảy, nâng hạ thủy lực;
 các thiết bị đo lường thủy lực.
- Phòng thí nghiệm
 chuyên ngành.

XEM Chi tiết